ul. Gajowa 31, 85-087 Bydgoszcz

Kontakt

kontakt

Kontakt z naszą firmą można nawiązać na kilka sposobów. Poprzez telefon stacjonarny (FAX), telefon komórkowy, adres mailowy lub po prostu przyjść do naszego sklepu / hurtowni. Jakąkolwiek formę kontaktu Państwo wybierzecie – zawsze służymy fachową poradą, doradztwem w zakupie oraz gwarancją najbardziej optymalnego rozwiązania Państwa problemu. Zapraszamy!

Zadzwoń:

Fax i telefon stacjonarny

+48 52 345 35 54

+48 52 342 75 72

+48 52 328 90 06

+48 52 328 90 07


Telefon komórkowy:

+48 691 748 631

+48 607 235 171


Napisz do nas:

biuro@stal-mat.pl


Sklep:

Godziny otwarcia:


poniedziałek-piątek 8:0017:00

sobota 8:0013:00

Dane firmowe do faktury:

Pełna nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Stal-Mat” Henryk Matuszak
Adres: ul. Gajowa 31, 85-087 Bydgoszcz
NIP: 5541106586
REGON: 091343048
Nr rachunku: 85 8142 0007 0032 5493 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy)

POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Stal-MAt

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,
25 maja 2018r. weszło w życie RODO, na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

-Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Stal-Mat” Henryk Matuszak z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 31, 85-087 Bydgoszcz oraz NIP 5541106586 zwany dalej Administratorem.
-Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • zachęcamy do kontaktu z Osobą do tego wyznaczoną, panem Danielem Matuszakiem, kontaktującym się z Państwem w sprawie naszej współpracy i / lub
 • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: biuro@stal-mat.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora ] to: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). Dane przetwarzane są w celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • podjęcia działań przed wystawieniem faktury, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • wysłanie faktury , której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (dot. Google, Facebook)

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook itd.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Istnieje możliwość uzyskania przez Państwa kopii danych osobowych, które przekazujemy w celu realizacji umowy.

Jako podmiot danych mają Państwo prawo do:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy o współpracę i obsługę zawartej umowy.

Przysługujące Państwu prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych wyżej, z wyłączeniem sytuacji gdy udowodnimy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. realizacja zawartej zgodnie z prawem umowy).